Kloakk/avløp


Generelt


Beskrivelse:

Kommunale avløpsanlegg er bygd i de områdene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. I Kyrksæterøra-området blir all kloakk samlet og renset i silanlegget på Vitsøøra. I de øvrige områdene av kommunen blir kloakken samlet i slamavskillere. Slammet blir transportert til ECOPRO AS i Verdal som gjenvinner slammet til Biogass. Restavfall fra hovedrenseanlegget på Vitsøøra blir fraktet til Meldal Miljøanlegg i Meldal.

 

tjenester_kloakkOgAvløp_133x116

Målgruppe:

Alle hus-og hytteeiere, samt næringsdrivende i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Det er utarbeidet egne leveringsvilkår.  Dette setter krav til kommunen samt til den enkelte forbruker.

Priser:

Betalingsregulativ.

Informasjon:

Private slamanlegg

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Det er utarbeidet eget skjema samt egen veiledning i hvordan skjemaet som benyttes skal fylles ut.

Samarbeidspartnere:


Behandling


Veiledning:

Før tilknytting til det kommunale avløpsnett kan skje, må tilknyttingsavgift  være innbetalt.

Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.

Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven.

Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles forløpende.

Sendes til:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200 kyrksæterøra

Behandling:

Søknader om utslippstillatelse behandles administrativt.

Saksbehandlingstid:

Kort  saksbehandlingstid.

Klagemulighet:

Vedtak som er fattet kan i henhold til forvaltningslovens § 27 tredje ledd kan påklages.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag behandler klagen.

Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen sendes:

Hemne Kommune

Trondheimsveien 1

7200  Kyrksæterøra

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser

Krav til søker:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avp - Tekniske bestemmelser 

Hvis vi svikter:

Leveringsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser 

 

Kontaktinformasjon:

Torgeir Steinveg

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Relaterte tjenester:

Forurensing og avfall
Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Gebyrregulativ
Leveringsvilkår
Veiledning for utfylling av søknad om utslipp

Lovverk/planer:

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Plan- og bygningsloven

Kommunale vass- og kloakkavgifter

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser