Konsesjon for erverv av fast eiendom


Generelt


Beskrivelse:

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom (herunder bl.a. erverv ved arv, gave og kjøp), samt stiftelse av bruksrett for lengre enn 10 år, er konsesjonspliktig med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Et konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:
1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen

Målgruppe:

Kjøpere, leiere og utbyggere av fast eiendom.

Kriterier/vilkår:

Søknad om konsesjon skal skje på fastsatt skjema.

Priser:

Saksbehandlingsgebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere. 

Se betalingsregulativet.

Informasjon:

Samarbeidspartnere:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Behandling


Veiledning:

Spørsmål om utfylling av søknaden kan rettes til kommunen.

Vedlegg:

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Søknadsfrist:

Søknad sendes innen 4 uker etter at avtale om kjøp er inngått eller innen 4 uker etter at erverver har fått rådighet over eiendommen.

Sendes til:

Hemne kommune, 7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknadene behandles av Hemne kommune. Politisk utvalg er Driftsutvalget.

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Fylkesmannen i Trøndelag

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Krav til søker:

Hvis vi svikter:

 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Overdragelse av eiendom

Lenker:


Lovverk/planer:

Konsesjonsloven

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven