Smittevern


Generelt


Beskrivelse:

Eksempler på vanlig arbeid innen kommunalt smittevern:

  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse
  • Informasjon og rådgivning om smittsomme sykdommer
  • Reisevaksinasjon
  • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer

Målgruppe:

Alle som oppholder seg i Norge

Kriterier/vilkår:

Alle forhold som kan medføre smittespredning.

Priser:

I visse tilfeller er tjenesten gratis. dette er regulert i egne forskrifter. Eller gjelder vanlige takster for legehjelp.

Informasjon:

Kommuneoverlegen utøver myndighet på vegne av kommunestyret når det gjelder smittevern.

Samarbeidspartnere:

St. Olavs Hospiltal HF, Orkdal Sjukehus HF, helsestasjonen, hjemmesykepleien, sykehjem, teknisk, landbruk og miljø

Behandling


Veiledning:

Ved å oppsøke lege

Vedlegg:

Søknadsfrist:

Sendes til:

Behandling:

Saksbehandlingstid:

Klagemulighet:

Både lege og kommune kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Hvis det fattes enkeltvedtak, kan vedtaket klages inn for Fylkesmannen.

Merknader:


Krav og rett


Krav til oss:

Kommunen skal ha en smittevernplan som følger krav i lov og forskrift. Videre skal kommunen ha en oversikt over mulig smitterisiko og prosedyrer for iverksettelse av hensiktsmessige tiltak. Den undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom

a) informasjon om den sykdommen legen mener den smittede har, dens smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder,

b) særskilt personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Legen har ellers plikt til å foreta undersøkelser av smittede personer og smitteoppsporing.

Alle har rett til smittevernhjelp.

 

Krav til søker:

Oppsøke lege og gi opplysninger. I enkelte tilfeller kan det fastsettes plikt for befolkningen eller grupper av den til å gjennomgå bildeundersøkelse, tuberkulinnprøving, blodprøvetaking eller andre tilsvarende undersøkelser som kan gjøres uten fare. Følge den veiledning og de anvisninger som kommunen gir.

Hvis vi svikter:

Både kommune og lege kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder helsestasjon Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger Lise Waade

 

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Miljørettet helsevern

Lenker:

Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen i Trøndelag
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Mattilsynet
Veterinærinstituttet

Lovverk/planer:

Smittevernloven

Tvangsmulkt

Tuberkuloseregistrering

Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Smittevern i helsetjenesten

Skadedyrbekjempelse

Helsetilsynsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven