A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ByggesaksbehandlingFormålet med Plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å sikre produkter med god kvalitet.

Det er kommunens overordnede mål å føre tilsyn med at dokumentene ved en søknad er tilstede og at søkerne for de forskjellige områder har tilfredsstillende kvalifikasjoner. Dessuten skal kommunen påse at alle krav som offentlige lover og forskrifter stiller er oppfylt i dokumentasjonen før tillatelse til tiltak blir gitt. 

 

Informasjon om byggesak, behandlingstid, søknadsskjema, lov og forskrifter.

 

1. juli 2015 er det innført en rekke forenklinger i byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

 For veiledning og veiviser gå på direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider: http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/#

 Den som bygger (tiltakshaver) har selv ansvaret for at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Det vil blant annet si arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan), forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag i pbl § 1-8 og byggteknisk  forskrift (TEK10).

 Den som bygger har også ansvar for at arbeidene ikke kommer i konflikt med annet regelverk, som for eksempel veiloven, naturmangfoldloven og lov om kulturminner.

 Når byggverk unntatt søknadsplikt er ferdige skal kommunen informeres slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og registreres i Matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister).