A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klagebehandling - eiendomsskatt

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 12.02.2018

Klagebehandling for Boliger og fritidseiendommer, Næringseiendommer, Sjøanlegg:

Eiendomsskattevedtaket kan påklages til Sakkyndig nemnd, i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §28, Jfr. Lov om eiendomsskatt §19. Klagen må framsettes skriftlig innen 6 uker fra den dagen skattelistene ble utlagt til offentlig ettersyn. Skattelistene for utlignet skatt blir lagt ut 1. mars. Klagefristen blir da 15. april. Klagen skal sendes til Hemne kommune ved eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra. Klagen skal undertegnes av klageren ellet dennes fullmektig.

Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer, eventuelt avtalenummer og en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at framsatt takst er feil. Dersom klagen gjelder faktafeil, vil dette bli rettet administrativt. Dersom klagen omhandler verdsettelse av eiendommen, vil klagen bli behandlet av Sakkyndig nemnd.

De har rett til å gjøre Dem kjent med dokumenter i saken, jfr. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 18, 19. Det opplyses videre om at eiendomsskattekontoret har veiledningsplikt i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11. Slik veiledning kan De få ved å kontakte eiendomsskattekontoret.

 

Klagen blir politisk behandlet av Sakkyndig nemnd. Dersom klagen ikke fører frem, sluttbehandles klagen i Klagenemnd for eiendomsskatt. Vedtaket fra Klagenemnd for eiendomsskatt er endelig. Du har likevel mulighet til å reise søksmål om gyldigheten av vedtaket etter Ligningslovens § 11-1 nr.4 og Skattebetalingslovens § 17-1 nr. 5, Jf. Eiendomsskatteloven § 23. Søksmålsfristen er senest 6 måneder etter mottak av vedtaket.

 

Klagebehandling for Kraftverk:

Eiendomsskattevedtak for Kraftverk, kan ikke påklages til kommunen. Eiendomsskattegrunnlaget er mottatt av Hemne kommune fra Skatteetaten., etter at klagefristen er utgått og vedtaket er endelig. Skatteetaten beregner eiendomsskattegrunnlaget ut fra selskapets innsendte regnskapstall. Eventuell klage på beregnet eiendomsskattegrunnlag, må derfor sendes til Skatteetaten, innen frist oppgitt av Skatteetaten.