A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lovverk



Lovverk Beskrivelse
Alkoholforskriften FOR 1997-12-11 nr 1292: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
Alkoholloven Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Betalingsregulativ
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Film og videogram LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.
Folkebibliotekloven Lov om folkebibliotek.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om film og videogram
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om vern av Røstøya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om Vinnstormyra naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Hemne Bibliotek - erstatningssatser
Innmeldingsskjema/Utlånsregler for Hemne Bibliotek
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Kulturminneloven
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Retningslinjer for tildeling av kulturpris
Retningslinjer for tilskott til kulturformål
Trygt hjem for en 50-lapp

Nyhetsbilde

Enhet for Kultur har flyttet inn i nye lokaler.

Enhet for Kultur i hemne kommune har nå flyttet inn i sine nye lokaler i Øragata (gamle COOP-bygget).

Nyhetsbilde

E- BØKER I BIBLIOTEKET

Nå kan Hemne bibliotek tilby e-bøker til sine lånere.

Har du lånekort og tilhørende PIN-kode ved Hemne bibliotek får du nå tilgang til aktuelle bøker for nettbrett og mobil!