A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Reguleringsplan (detaljplan)

Tjenesteikon

Formål:

Behandling av private forslag til reguleringsplaner(detaljregulering) innenfor de frister som lovverket bestemmer.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Kommunestyret er planmyndighet og skal endelig vedta planforslag/planer. Formannskapet er planutvalg og avgjør om et planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden, gis alle berørte parter og overordnede myndigheter anledning til å uttale seg om planforslaget. Når et planforslag har vært ute til offentlig ettersyn, vurderes alle innspill som har kommet i høringsperioden og planforslaget fremmes for 2. gangs politisk behandling.

 

Målgruppe:
Private planforslagstillere og konsulenter som utarbeider arealplaner.
Kriterier/vilkår:

Planen skal være utarbeidet i henhold til kap.12 i plan- og bygningsloven.

Før planarbeidet settes i gang, skal forslagstiller ta kontakt med kommunen for å avtale et oppstartmøte. I oppstartmøtet, avklares rammene for planarbeidet.

Priser:

Gebyrregulativ Teknisk, landbruk, Miljø.

Informasjon:

Ta kontakt med Teknisk, landbruk, miljø ved behov for ytterligere informasjon.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Statens vegvesen
Kystverket Midt-Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat

Veiledning:

Oppstartmøte mellom kommune og tiltakshaver i forkant av planarbeidet er obligatorisk. Her avklares rammene for planarbeidet, bl.a. om det er behov for planprogram og konsekvensutredning. Det skal skrives referat.

Vedlegg:

Når reguleringsplaner leveres til politisk behandling, skal følgende være med:

* Reguleringsbestemmelser i RTF- eller PDF-format og i Word

* Planbeskrivelse m/evt. konsekvensutredning i RTF- eller PDF-format og i Word

* Arealplankart med tegnforklaring i PDF-format

* Arealplankart med tegnforklaring i papirform, 6 eksemplarer

* Arealplankart i gjeldende SOSI-format

Avvik fra kravene til leveransen må avtales spesielt. Planforslag kan avvises om leveransen

ikke tilfredsstiller de kravene som er nevnt ovenfor.

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrister. Private forslag til reguleringsplaner behandles fortløpende.
Sendes til:
Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra
Behandling:
Politisk behandling
Saksbehandlingstid:
Avhengig av planens kompleksitet og om planen er i tråd med overordnet plan. Med de frister som plan og bygningslovens angir, må påregnes ca. 1 års behandlingstid.
Klagemulighet:
Planvedtak kan påklages. Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.
Krav til oss:

Kommunen må overholde de tidfrister som er nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Krav til søker:

Før plansaksbehandlingen begynner, krever kommunen et planforslag som tilfredsstiller minstekrav til kvalitet og innhold, samt at behandlingsgebyret er betalt. Alle arealplaner til behandling, skal gjengis etter nasjonal standard for arealplan og digitalt planregister.

Hvis vi svikter:

Forskrift om tidsfrister og sanksjoner ved overskridelse av fristene for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven.