A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lenker



Lenke Beskrivelse
Allskog Allskog BA. Tidligere Skogeierforeninga Nord
Altinn Altinn - enklere rapportering til det offentlige
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Betalingsregulativ
Det norske Skogselskap Landsomfattende medlemsorganisasjon med 12000 medlemmer.
DinTur.no Tilbyr fiske, jakt, friluftsliv, hytter, feriehus, m.m. Booking på internett.
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i sa
Doffin Database for offentlige innkjøp
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og
Fylkesmannen i ST - MIKRAST Småkraftprosjekter i Sør-Trøndelag med MIKRAST sine vurderinger
Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen er Regjeringens og Stortingets øverste representant i distriktene.
Grønn omsorg - Inn på tunet Tilrettelagte tilbud på gårdsbruk omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Dette er i hovedsak tjene
Gårdskart Tjenesten viser kart over arealressurser med arealtall for en valgt landbrukseiendom.
HAMOS HAMOS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Sni
Hemne Frivillighetssentral En møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
Hemne kommune informerer - Eiendomsskatt 2012
Hemne Veterinærkontor Åpningstider og tjenester ved Hemne Veterinærkontor
Hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner.
Husbanken Husbankens hjemmeside med oversikt over tjenester
Innbyggervarsling
kart.hemne.no Hemne kommune og Hemne Kraftlag sin Web-løsning på kart
Klimatilpasning Norge Info. om off. etaters arbeid med klimatilpasning og aktuelle nyheter fra forskning
Kommunale boligtomter til salgs
Kystskogbruket På de nye hjemmesidene kan interesserte finne nyheter, fagstoff, lettfattelige artikler, dokumenter
Landbruk.no Et serviceorgan for landbrukssamvirkets bedrifter
Landbruks og matdepartementet Har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken
Landbrukstidende Aktuelle landbruksnyheter
Maler - anskaffelser
Mattilsynet Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler
Miljødirektoratet Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) ligg under Miljøverndepartementet
Miljøverndepartementet Har et særlig ansvar for regjeringens miljøpolitikk
Norges Jeger og Fiskerforbund Hjemmeside med nyttig info om jakt og fiske
Norges Skogeierforbund Hjemmesiden til Norges Skogeierforbund
Norsk Brannvernforening Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse.
Norsk landbruksrådgivning Landbrukets Forsøksringer – LFR er en serviceorganisasjon for landets 83 forsøksringer.
Norsk senter for økologisk landbruk Hjemmeside om økologisk landbruk
Norsk Sikkerhetsforening Norsk Sikkerhetsforening er en selvfinansierende, ideell organisasjon.
Norske Klimakommuner Oversikt over kommunenes arbeid med klima- og energiplaner.
Olje og energidepartementet Hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Plantevernguiden Database over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Retn.linjer nærings- og miljøtiltak i Skogbruket
Samferdselsdepartementet Ansvarsområder er persontransport, godstransport, posttjeneste og telekommunikasjon
Skadeforebyggende forum Målet med nettstedet er å presentere skadeforebyggende aktiviter
Skogbrukets kursinstitutt SKI er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider innen skog- og utmarksrelaterte opplæringstilt
Skogfrøverket Har til formål å sørge for en landsdekkende tilgang på skogfrø av god kvalitet
Skoginfo Skoginfo.no er portalen for informasjon om og for skog- og utmarksnæringen. Portalen er rettet både
Startlån, Husbanken Alle skal kunne bo trygt og godt.
Statens Kartverk Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geogr
Statens kartverk - Matrikkelen Innlogging til matrikkelen
Statsskog “Statskog SF har til formål selv, gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive
Tilsyn av fritidsbolig
Tinglysingen - Statens Kartverk Statens kartverk
Varsling Innen PlanteSkadegjørere Nettsted for varsling og overvåkning av skadegjørere på planter
Veiviser i miljølovverket En oversikt over hvilke offentlige instanser som har ansvar for miljølovverket og pekere til de aktu

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.