A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Avfallsforskriften FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Avløpstjenester - Leveringsvilkår
Beredskapsloven Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold.
Bestemmelser om bruk av vannmåler Regler om montering, bruk og kontroll av vannmålere
Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven
Betalingsregulativ
Bo- og driveplikt – de rettslige rammene og saksbehandlingen.
Brann- og eksplosjonsvernloven Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
Byggesaksforskriften
Byggherreforskriften FOR 1995-04-21 nr 377: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (by
Byggteknisk forskrift
Campingvognvedtekt for Hemne kommune Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner og lignende i Hemne kommune.
Delegering av myndighet til kommunene etter forurensingslovens §9 Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 9.
Delegering til kommunene etter §48 - forurensingsloven Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 48 første ledd, § 49, § 50, § 52a,
Drikkevann - leveringsvilkår for kommunale vannverk
Drikkevannsforskriften Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Fjelloven Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m i statsallmenningane
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal
Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc

 

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
Forskrift om farleder Forskrift om farleder
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.
Forskrift om jakttider for elg og hjort i Hemne
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort
Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag
Forskrift om nydyrking
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket
Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hemne kommune
Forskrift om vern av Røstøya naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift om Vinnstormyra naturreservat, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forsyningsforskriften
Forurensingsforskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forurensingsloven Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Friluftsloven LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet.
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.
Gjødselsvareforskriften FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Grannelova Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova).
Gravferdsloven Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).
Havne- og farvannsloven Havne- og farvannsloven
Helse- og sosialberedskapsloven Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Husbankloven LOV 1946-03-01 nr 03: Lov om Den Norske Stats Husbank.
Husleieloven Lov om husleieavtaler (husleieloven).
Jordloven Lov om jord (jordlova).
Jordskifteloven Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven).
Kart - og planforskriften FOR-2009-06-26-861. Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister.
Klagenemnd FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
Kommunale vass- og kloakkavgifter
Kommunalt råd for funksjonshemmede, mandat. Sammensetning, arbeidsoppgaver, møteform
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Kommunestyret sak 09/04 Vedtak i Kommunestyret sak 09/04 - jury byggeskikkprisen
Konsesjonsloven Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
Lakse- og innlandsfiskeloven Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser og betaling av gebyr Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen
Mandat til livsløp ifm utbygging av Sodinplatået Arkivsak 07/1167-17 / K-sak 86/07
Matloven Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
Matrikkellova Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde.

Lova skal vidare sikre tilgang til eit felles geodetisk grunnlag, jf. kapittel 8.

Miljøinformasjonsloven
Miljørettet helsevern - forskrift Forskrift om miljørettet helsevern.
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Ny forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål
Odelslova
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Omdisponering og deling - Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12.
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71. Lov om planlegging og byggesaksbehandling.
Planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.
Planutvalget sak 01/06 Vedtak i Planutvalget sak 01/06 - fullmakt ifm kommuneplanens arealdel
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Reglement for tildeling av kommunale utleieboliger
Regler for tilskudd til vedlikehold av private veger
Skiltforskrift
Skogbruksloven Lov om skogbruk
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser
Strålevernloven LOV 2000-05-12 nr 36: Lov om strålevern og bruk av stråling.
Tinglysingsloven
Vannressursloven
Varsling ved fare for akutt forurensing FOR 1992-07-09 nr 1269: Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensnin
Vedtekter for kommunalt viltfond
Vegtrafikkloven LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og barnehagebarn.
Veileder til Plan- og Bygningsloven
Veiledning om byggesak
Veiledning om tekniske krav til byggverk
Viltloven Lov om viltet.

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.