A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SkjemaSkjema Beskrivelse
5154 Nabovarsel Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl)
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel Kopi av dette dokumentet med vedlegg sendes kommunen, samtidig som naboer varsles.
5156 Kvittering for nabovarsel Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense Erklæring om bygging nærmere enn 4 meter fra felles grense
Gravemelding Melding om graving i kommunal veg.
Gravetillatelse i kommunal veg Skjema som benyttes i forbindelse med graving og kryssing av kommunale veger
Høringsuttalelse (KF-340) Skjema som benyttes når det skal gis uttalelse til en reguleringsplan eller en kommuneplan som er lagt ut til offentlig ettersyn/høring.
Innsyn i byggesaksdokumentasjon Søknad om innsyn i byggesak
Kontrollskjema - Vannmåler Skjemaet benyttes av godkjent rørlegger i forbindelse med kontroll av vannmåler.
Melding om kontroll av vannmåler Skjema som utfylles av autorisert rørlegger og som sendes kommunen etter at kontroll er foretatt.
Melding om montering av vannmåler Skjema som utfylles av autorisert rørlegger og sendes kommunen etter at vannmåler er montert.
Skjema for byggesak. Skjema finnes under: www.dibk.no
Skogavgiftsregnskapet søknad om tilskudd til skogkultur Søknadsskjema for tilskudd til skogkultur (markberedning, planting, kunstig kvisting, planting m.v.)
Startlån - søknad
Søknad om bygging av landbruksvei Søknadsskjema
Søknad om deling etter matrikkelloven
Søknad om erstatning, avlingssvikt vekstgruppe bær
Søknad om erstatning, avlingssvikt vekstgruppe frukt
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Søknad om godkjenning av plan skal sendes kommunen før anleggsstart
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Søknad om leie av kommunal bolig Søknads skjema som benyttes ved søknad om leie av kommunal bolig
Søknad om lån til oppføring av bolig
Søknad om motorferdsel i utmark
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven.
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknadsskjema for tilskudd innen SMIL
Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknads skjema som benyttes i forbindelse med søknad om utslippstillatelse

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.