A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Boplikt på landbrukseiendommer Søknad om helt eller delvis fritak fra boplikta av landbrukseiendom.
Brann forebygging Gi informasjon og veiledning om brannforbyggende tiltak til privatpersoner og næringsliv.
Byggesak Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet.
Byggesak - Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet
Byggesak - Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Gi en sikker byggesaksbehandling , med god kvalitet

 

Byggesak - Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet

 

Bygging av landbruksveier

Formålet er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Båndtvang

 

Behandle søknader om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene

 

Deling av grunneiendom

Behandling av søknader om deling av eiendom

Dispensasjon fra planer Behandling av søknader om dispensasjon fra gjeldende planer.
Driveplikt på landbrukseiendommer Søknad om helt eller delvis fritak fra driveplikt på jordbruksareal.
Feiing Utføre feiing i henhold til gitte retningslinjer
Forurensing og avfall

Sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse

 

Friluftsliv

Fremme allmennhetens friluftsinteresser og jobber for å sikre allmennhetens tilgang til å utøve friluftsliv

 

Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Kart og oppmåling Utføre kart og delingsforretninger for private og næringsliv i henhold til gjeldende lovverk
Kloakk/avløp Ta imot avløpsvann fra abonnentene, samt behandle det på en forskriftsmessig måte.
Kommunale boliger - utleie Tilby leie av bolig for ansatte samt øvrige innbyggere i Hemne med behov for bolig.
Kommunale boligtomter Gi de som vil bygge og bo i Hemne rimelige boligtomter.
Kommunale eiendomsavgifter Avgifter for tjenester som  kommunen gir til brukerne. 
Konsesjon for erverv av fast eiendom Søknad om erverv av fast eiendom, konsesjonspliktige erverv.
Matrikkelbrev Fastsette eiendomsgrensene for fradelte tomter.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Motorferdsel i utmark

Behandle søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark og på vassdrag i Hemne i henhold til gjeldende lov og retningslinjer.

 

Natur- og naturforvaltning Sikre at natur og naturverdier blir ivaretatt og forvaltet på en forsvarlig måte
Overdragelse av eiendom Gi informasjon om rutiner for overdragelse av eiendom.
Parker og grøntanlegg

Lek, rekreasjon og trivsel

 

Planendring Kommunal behandling av forslag om endring av gjeldende planer.
Renovasjon Holde Hemne rent. Ta vare på avfall i kommunen.
Samferdsel Sørge for at kommunale veier, bruer og kaier til enhver tid er farbare.
Slamtømming Utføre slamtømming for alle husstander/fritidsboliger med private avløpsanlegg .
Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene og redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift.
Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet
Vannforsyning Gi abonnentene godt og sikkert drikkevann.

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE

Nyhetsbilde

Utleie av Hemnehallen og Hemne Samfunnshus

Utleie av Hemnehallen og Samfunnshuset er nå overtatt av Ekspedisjonen, Fellestjenester, 1.etg. Rådhuset, Kyrksæterøra.
For forespørsel om leie; send e-post til booking@hemne.kommune.no, eller kontakt oss på tlf. 72460000.

Nyhetsbilde

Offentlig høring på forskrift om endret jakttidsramme for elg i Hemne

I forbindelse med søknad fra Hemne kommune om endrede jakttidsrammer for elg, har Sør-Trøndelag fylkeskommune lagt forskrift om endret jakttidsramme for elg i Sør-Trøndelag ut på offentlig høring.
Høringsfrist er satt til 29.juni 2015.

Nyhetsbilde

Åpningstider Hemne Gjenvinningsstasjon

HAMOS informerer om endrede åpningstider på gjenvinningsstasjonen i Hemne.

Nyhetsbilde

Mange hytter er uten slokkeutstyr

En undersøkelse viser at over 20.000 hytter i Norge ikke har brannslokkeutstyr.
Dette er en av årsakene til at Hemne brannvesen har fokus på forebygging av hyttebranner.