A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Adopsjon Gi informasjon om hvem som kan adoptere, hvordan en går frem o.a.
Ambulerende skjenkebevilling Hemne kommune har 3 ambulerende skjenkebevillinger som kan tildeles serveringssteder som har skjenkebevilling, og som benyttes på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking av deltakere i sluttet selskap.  
Avlastning barn og unge

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Barnehage Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktigalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnevern Gi barn rett hjelp i rett tid.
Bibliotek Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)
Boligtilskudd til etablering Informasjon om tilskudd  til etablering i egen  bolig, gitt til kommunen fra Husbanken.
Boligtilskudd til tilpasning Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte med utbedring av bolig.
Boplikt på landbrukseiendommer Søknad om helt eller delvis fritak fra boplikta av landbrukseiendom.
Bostøtte

Bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Utjevne inntektsforskjeller mellom pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgiftene.

Brann forebygging Gi informasjon og veiledning om brannforbyggende tiltak til privatpersoner og næringsliv.
Brannvesen Bistå befolkningen samt næringslivet  i Hemne ved branner og ulykker. 
Byggesak Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet.
Byggesak - Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet
Byggesak - Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Gi en sikker byggesaksbehandling , med god kvalitet

 

Byggesak - Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Gi en sikker byggesaksbehandling, med god kvalitet

 

Bygging av landbruksveier

Formålet er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Båndtvang

 

Behandle søknader om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene

 

Deling av grunneiendom

Behandling av søknader om deling av eiendom

Dispensasjon fra planer Behandling av søknader om dispensasjon fra gjeldende planer.
Driveplikt på landbrukseiendommer Søknad om helt eller delvis fritak fra driveplikt på jordbruksareal.
Ergoterapitjeneste

At mennesker med ervervet eller medfødt skade eller sykdom gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne. At behov for omsorgstjenester og institusjonsopphold unngås eller utsettes ved å øke eller opprettholde den enkeltes evne til å mestre daglige aktiviteter og klare seg i eget hjem lengst mulig

Etablererprøve servering

Styrer av et serveringssted må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i serveringslovens §2.  Dette kravet oppfylles ved bestått etablererprøve hvor 40 av 50 avgitte svar i en flervalgsprøve må være korrekt.

Familierådgivning Bistå de som har behov for rådgivning.
Feiing Utføre feiing i henhold til gitte retningslinjer
Film- og videokonsesjon Nødvendig konsesjon for å drive salg/visning av film/video.
Forurensing og avfall

Sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse

 

Friluftsliv

Fremme allmennhetens friluftsinteresser og jobber for å sikre allmennhetens tilgang til å utøve friluftsliv

 

Fysioterapitjeneste Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år Å bidra til god helse for målgruppen.
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år Forebygge sykdommer, skader og ulykker og  oppdage feilutvikling så tidlig som mulig.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hemne fritidsklubb Å være et attraktivt og spennende fritidstilbud til ungdommer i Hemne kommune.
Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Hjelpemiddelformidling

Bidra til at befolkningen har hjelpemidler som gjør dem best mulig i stand til å leve et selvstendig liv

Hjemmesykepleie

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Husbanken - Startlån Gi lån til prioriterte grupper i forbindelse med kjøp, nybygging av bolig samt refinasniering av lån .
Husbankfinansiering Gi informasjon om Husbankens låne og tilskuddsordninger
Influensavaksinering Beskytte utsatte grupper av befolkningen mot influensa.
Introduksjonsprogram Gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.
Kart og oppmåling Utføre kart og delingsforretninger for private og næringsliv i henhold til gjeldende lovverk
Kloakk/avløp Ta imot avløpsvann fra abonnentene, samt behandle det på en forskriftsmessig måte.
Kommunale boliger - utleie Tilby leie av bolig for ansatte samt øvrige innbyggere i Hemne med behov for bolig.
Kommunale boligtomter Gi de som vil bygge og bo i Hemne rimelige boligtomter.
Kommunale eiendomsavgifter Avgifter for tjenester som  kommunen gir til brukerne. 
Kommunale tilskudd til kulturarbeid

Formålet med tilskottsordningene er å styrke arbeidet i de frivillige organisasjonene i kommunen, slik at de kan få bedre arbeidsvilkår og bidra til å skape glede, engasjement, trivsel og tilhørighet i kommunen.

Konsesjon for erverv av fast eiendom Søknad om erverv av fast eiendom, konsesjonspliktige erverv.
Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkohollovens bestemmelser og rundskriv.

Legetjeneste

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Legevakt Dekke behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid i situasjoner som kan vente og som ikke er alvorlige og livstruende.
Matrikkelbrev Fastsette eiendomsgrensene for fradelte tomter.
Matservering/ombringing

Å fremme trivsel og sunnhet samtidig som den enkelte kan leve og bo selvstendig

Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
MOT i Hemne

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

Motorferdsel i utmark

Behandle søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark og på vassdrag i Hemne i henhold til gjeldende lov og retningslinjer.

 

Museum Hemne bygdemuseum skal dokumentere, ta vare på og vise fram den lokale kulturarven fra eldre tider og fram til i dag. Det er også viktig å dokumentere samtida for å kunne vise kommende generasjoner hvordan hemnværingene levde på vår tid.
Natur- og naturforvaltning Sikre at natur og naturverdier blir ivaretatt og forvaltet på en forsvarlig måte
Norsk med samfunnsfag Gi innvandrer innblikk i norsk språk og norske samfunnsforhold.
Omsorgslønn

Å sikre best mulig omsorg for den hjelpetrengende og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.

Overdragelse av eiendom Gi informasjon om rutiner for overdragelse av eiendom.
Parker og grøntanlegg

Lek, rekreasjon og trivsel

 

Personlig assistent

At brukeren har frihet til å leve sitt eget liv

Planendring Kommunal behandling av forslag om endring av gjeldende planer.
Praktisk bistand

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Psykisk helsearbeid

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Reisevaksinering Forebygge smittsomme sykdommer.
Renovasjon Holde Hemne rent. Ta vare på avfall i kommunen.
Rusbehandling Gi informasjon om de muligheter for bistand som finnes for å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Råd og veiledning - kultur Veilede lag og enkeltpersoner slik at de bedre kan utøve sin virksomhet
Råd og veiledning - næringsvirksomhet Øke etablerings- og innovasjonsfrekvensen
Salgs- og skjenkebevilling Bevilling for salg eller skjenking gis av Hemne kommunestyre etter særskilt søknad.
Samferdsel Sørge for at kommunale veier, bruer og kaier til enhver tid er farbare.
Serveringsbevilling Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av Hemne kommunestyre.
Skatteattest
Slamtømming Utføre slamtømming for alle husstander/fritidsboliger med private avløpsanlegg .
Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Statlige og fylkeskommunale tilskudd til kulturarbeid Stimulere kulturell aktivitet.
Stønad til livsopphold Hjelp til selvhjelp.
Støttekontakt

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Svangerskapsomsorg Forberede de vordende foreldre på deres nye rolle. Forebygge og oppdage evt. helsetruende forhold hos mor og foster, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for mor og barn.
Sykehjemsplass

Å bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass.

Tilskudd næringsvirksomhet Oppstart og utvikling av bedrifter
Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene og redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift.
Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet
Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Transport av funksjonshemmede Gi et transporttilbud til funksj.hemmede som ikke kan eller med store vansker, kan bruke kollektivt transportmiddel.
Trygghetsalarm Bidra til økt trygghet som gjør den enkelte i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig
Ungdomsråd Hemne ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Hemne kommune
Utvidelse av skjenketid / utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning Etter søknad til Hemne kommune kan skjenketiden utvides for en enkelt anledning. En enkelt anledning forstås i denne sammenheng å være f.eks. jubileumsarrangement, i forbindelse med martnasdager, dansegallaer o.l.
Vannforsyning Gi abonnentene godt og sikkert drikkevann.
Veiledning og bistand bosetting Bidra til at flyktninger blir integrert.