A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Serveringsbevilling

Tjenesteikon

Formål:

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av Hemne kommunestyre.

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

For å få lov til å drive et serveringssted må en søke kommunen om å få en serveringsbevilling. 

Hvordan få serveringsbevilling?

Skriv søknad og send til Hemne kommune v/Rådmann - postmottak@hemne.kommune.no .  Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives.  Dersom serveringsstedet skal drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning.
 • Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives.
 • Navn og adresse på daglig leder og personer som ellers har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner (etablererprøve)
 • Skatteattest for den hvis regning serveringsstedet skal drives.

Før søknaden avgjøres skal kommunen innhente uttalelse fra politiet om det foreligger forhold, f.eks. m.h.t. vandel o.a., eller forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at bevilling gies. Kommunen kan også innhente uttalelser fra andre offentlige myndigheter i sakens anledning.

Målgruppe:
Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives.
Kriterier/vilkår:

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 - 6 i serveringsloven, jfr. § 7 er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.  Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives.  Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i derveringslovens §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist.

Bevillingshaveren plikter uten ugrunnet opphold å sende melding til kommunen ved skifte av daglig leder, andre endringer i den personkrets som er nevnt i § 6 jfr. § 7 og evt. innstilling drift av serveringsstedet.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Avleggelse av etablererprøve: kr. 400,- pr. gang.

Informasjon:

Rådmann med stab gir ytterligere informasjon

Samarbeids-
partnere:
Hemne og Snillfjord lensmannskontor, Orkdal Ligningskontor, Kemneren i Hemne
Veiledning:

Henvendelse rådmannskontoret.

Vedlegg:

Se under beskrivelse.

Søknadsfrist:
Ingen frist
Sendes til:

Hemne Kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Det innhentes uttalelse fra lensmann, uttalelse kan også innhentes fra andre offentlige myndigheter. Søknad sluttbehandles av Hemne kommunestyre.

Saksbehandlingstid:

Inntil 60 dager (dersom ikke særskilte grunner tilsier en lengre beh.tid)

Klagemulighet:

Det henvises til forvaltningslovens kap. VI.

Krav til oss:

Søknad om ny serveringsbevilling skal være behandlet av Hemne kommunestyre innen 60 dager, jfr. § 10.

Krav til søker:

Søker må sende skriftlig søknad som skal inneholde opplysninger om navn og adresse på den hvis regning serveringsstedet skal drives, angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives, navn og adresse på daglig leder og personer som etter §6 har vesentlig innflytelse på virksomheten, dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner jfr. §5, skatteattest for den hvis regning serveringsstedet skal drives.

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve framlagt:

 • Leiekontrakt
 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett og
 • Likviditetsbudsjett

Opplysningene kreves framlagt uten ugrunnet opphold etter at kommunen har mottatt søknad om serveringsbevilling.

 

Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort såframt det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

 

Dersom serveringsstedet er ute av drift i mer enn ett år, faller serveringsbevillingen bort.  Det samme gjelder dersom serveringsstedet ikke er kommet i drift ett år etter at bevillingen ble gitt.

 

Hvis vi svikter:

Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet av kommunen innen 60 dager etter at den ble mottatt, påregnes søknaden som imøtekommet, dersom særskilte forhold ikke skulle tilsi noe annet.