A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Salgs- og skjenkebevilling

Tjenesteikon

Formål:

Bevilling for salg eller skjenking gis av Hemne kommunestyre etter særskilt søknad.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Bevilling for salg og skjenking av alkohol gis av kommunestyret etter alkohollovens bestemmelser.  Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet.  Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene til søker er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge fram finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten.

Melding om gitte bevilgninger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

 

 

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen gyldig

Målgruppe:

Alle serveringssteder og dagligvarebutikker i kommunen. 

Kriterier/vilkår:

Det må være utpekt styrer med stedfortreder som godkjennes av kommunestyret. Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Alle som selger eller skjenker alkoholholdig drikk må betale et årlig omsetningsgebyr.  Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk og innkreves etterskuddsvis pr. kvartal.

Informasjon:

Kontakt rådmannskontoret for nærmere informasjon.

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt. Vinn AS. Nordenfjeldske Kontroll.

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknaden behandles ved rådmannskontoret.

Det innhentes uttalelse fra lensmann, uttalelse kan også innhentes fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Søknad sluttbehandles av Hemne kommunestyre, etter innstilling fra Driftsutvalget.

Saksbehandlingstid:

Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 8 - åtte - uker 

Klagemulighet:
Det henvises til Forvaltningslovens kap. VI
Krav til oss:

Søknad om ny bevilling skal være behandlet av Hemne kommunestyre innen 60 dager fra det tidspunkt søknad er mottatt, dersom ikke særskilte grunner tilsier en lengre beh.tid.

Krav til søker:

Skriftlig søknad, en kan benytte egne søknadsskjema som fås ved henvendelse kommunen, skjemaet finnes også under "skjema".

Styrer og stedfortreder for virksomheten må ha avlagt alkoholprøven.

Søkerne må være over 20 år.

Hvis vi svikter:

Dersom søknaden ikke er behandlet innen 60 dager fra det tidspunkt den ble mottatt av kommunen, regnes søknad om bevilling som imøtekommet. (Ved særskilte grunner kan det påregnes lengre beh.tid, søker vil i tilfelle bli underrettet om dette og om når søknaden kan påregnes ferdigbehandlet.)