A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Altinn Altinn - enklere rapportering til det offentlige
Ansatte Hemne kommune Intern telefonliste
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Arkkivplan Hemne kommune
AVANTAS Jakten på den "gode prestasjon"
Barne- og likestillingsdepartementet Ansvar for politikken knyttet til forbrukernes interesser, familie- og samliv, barn og unges op
Barnehageruta 2017/2018
bedrekommune.no bedrekommune.no er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet.
Bedriftshelsa Bistå medlemsbedriftene med å skape sunne og trygge arbeidsforhold og forebygge helseskader hos arb
Belsvik hytteutleie
Betalingsregulativ
Betalingsregulativ 2018
BPA-portalen Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse/tjenester
Byggsøk
digipost.no
dinveiut.no
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i sa
Doffin Database for offentlige innkjøp
Eiendomsskattevedtekter
ErnæringsPortalen Hva er riktig mat for meg
Fjordkulturdagan på Vinjeøra Dagen gjennomføres med aktiviteter både på og ved fjorden.
Folkehelseinstituttet (Folkehelsa) Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, smi
Folkeregisteret
FrittBrukervalgPortalen.no Hvem kan hjelpe meg i hjemmet
Frivillighetsprisen
Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen er Regjeringens og Stortingets øverste representant i distriktene.
Gebyrregulativ Oversikt gebyrer for tjenester i Hemne kommune
Godkjenning lærebedrift - skjema
Google Søkemotor
GSI - grunnskolens info.system Grunnskolens informasjonssystem
Helse Midt Norge Nettstedet til Helse Midt-Norge RHF
Helsebiblioteket
Hemne Frivillighetssentral En møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
Hemne kommune
Hemne kommune informerer - Eiendomsskatt 2012
Hemne videregående skole En aktiv, distriktsorientert, videregående skole
Hemneportalen
Hemnestart
HMS-forskriften Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskrifte
Hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner.
Infoland
Innkjøpsavtaler Oversikt over innkjøpsavtalene gjennom STFK, krever brukernavn og passord
Innkjøpsavtaler STFK
Justis og beredskapsdepartementet Hovedmål er å sørge for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir opprettholdt og utviklet.
Klimaplan
Klimatilpasning Norge Info. om off. etaters arbeid med klimatilpasning og aktuelle nyheter fra forskning
Kommunal- og moderniseringsdepartetmentet Ansv. fagdep. for kommuner og fylker
Kommunale vigsler
Kommunenes Sentralforbund Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir komm
Kommuneregisteret Reg. av kommuneopplysninger, styrevervreg.
KommuneTV
Konfliktrådet Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mello
Kontrollutvalget - saksdokumenter
Kunnskapsprøven salgs-/skjenkebevillinger Info om hva prøven går ut på, e-læringskurs
Kurs-/Planl.dager SFO 2014-2015
Kysten er klar Samarbeidsprosjekt mellom ti kystkommuner på trøndelagskysten
Kystskogbruket På de nye hjemmesidene kan interesserte finne nyheter, fagstoff, lettfattelige artikler, dokumenter
Lovdata Alle Norges lover
LVK Landssamenslutninga av Vasskraftkommunar.
Maler - anskaffelser
Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsor
Nasjonale prøver Nettsted over nasjonale prøver i grunnskolen
NAV Hemne og Snillfjord
NIR Norsk Introduksjonsregister
norge.no norge.no er den sentrale nett-tjeneren for offentlig informasjon
Norske Klimakommuner Oversikt over kommunenes arbeid med klima- og energiplaner.
NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt senter for håndtering av alvorlige dataangrep
NVE Ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.
Næringsarealer i Hemne Kort informasjon om offentlige og private næringsarealer med kartplott
orkdalsregionen.no
Overordnet ROS-analyse Hemne kommune
Politiske reglement Hemne kommune Reglement for saksbehandlingen i kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og andre utvalg i Hemne kom
Portal Nets
Profilhåndbok slagord "Hemne - prøv du å", beskrivelse av hvordan slagordet skal brukes
Regelhjelp.no Samling av div. regelverk
Reglement for folkevalgtes innsynsrett Veiledende normalreglement for folkevalgtes rett til innsyn
Regulativ folkevalgte 01.05.18
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunal
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
Røde Kors Nettstedet til Norges Røde Kors
Røyking - mld. om delegert vedtak
Røyking på arbeidsplassen, k.sak 76.10
Samarbeid om fremtidens helsetj. i Orkdalsregionen Brosjyre
SeniorAktiviteter Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde
SeniorBoportalen Hvilke bomuligheter finnes for meg?
SeniorPortalene To tastetrykk til en enklere hverdag
Senter mot incest og seksuelle overgrep
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trønde Erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet.
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
Skadeforebyggende forum Målet med nettstedet er å presentere skadeforebyggende aktiviter
Skjemabank KF
Skolerute 2018-2019
Statistisk sentralbyrå Offisiell statistikk og analyser
Studentum.no Studentum hjelper deg som vil studere med å finne informasjon om hvilke utdannelser som finnes.
Styrevervregisteret
Tilskuddsportalen Portal med tilgang for alle ansatte
Tilsynsetater for helse, miljø og sikkerhet (HMS) Generell informasjon om ulike aspekter ved arbeidsmiljø.
TOKHA Tverrfaglig Oopplæringskontor i Hemne og Aure
Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring.
Valgmedarbeiderportalen Innlogging til portal
Valgmedarbeiderportalen.valg.no
Valgmedarbeiderportalen.valg.no
Valgportal
Vedtekter kommunale barnehager Heim kommune
Vedtekter SFO i Hemne
Veien til ekteskap - steg for steg
Verdens Barn Nettsted om adopsjon
Vilttelfon
Web-kamera fra Myrafjellet
Web-kamera sentrum
Webkamera - Værstasjon Kvervosen
yr.no Værvarsling for Hemne