A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Abortloven
Alkoholforskriften FOR 1997-12-11 nr 1292: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
Alkoholloven Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arbeidstvistloven Lov om arbeidstvister.
Arkivlova Lov om arkiv.
Avfallsforskriften FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Barnehageloven Lov om barnehager (barnehageloven).
Barnevernloven Lov om barneverntjenester
Beredskapsloven Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold.
Beregning av selvkost for betalingstjenester i Hemne Kommune
Byggherreforskriften FOR 1995-04-21 nr 377: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (by
Delegering av myndighet til kommunene etter forurensingslovens §9 Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 9.
Delegering av myndighet, kons. Solfrid Spjøtvold
Delegering til kommunene etter §48 - forurensingsloven Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 48 første ledd, § 49, § 50, § 52a,
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Drikkevannsforskriften Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
Eigedomsskattelova Lov om eigedomsskatt til kommunane.
Eldrerådsloven Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal
Forskrift for salgs- og skjenketider alkoholholdige drikker
Forskrift for tildeling av kommunale serveringsbevillinger
Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag. Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om pasientjournal FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forsyningsforskriften
Forsøk i offentlig forvaltning Lov om forsøk i offentlig forvaltning.
Forurensingsforskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Gjeldsordningsloven Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).
Godgjøringsregulativ for folkevalgte i Heim kommune
Godkjenning av våpen og flagg, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Gravferdsloven Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).
Helligdagsfredloven

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

Regulerer bl.a. åpningstider for salg 3 siste søndager før jul.

Helse- og omsorgstjenesteloven Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Helse- og sosialberedskapsloven Lov om helsemessig og sosial beredskap.
Helsepersonelloven Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Helsetilsynsloven Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.
Husleieloven Lov om husleieavtaler (husleieloven).
Instruks for redaksjonelt ansvar for Hemne kommunes hjemmeside på internett Instruks som angir tjenesteområdenes ansvar for vedlikehold av hjemmesiden og publisering av nyheter
Interkommunale selskap Lov om interkommunale selskaper.
Internkontroll barnevernet FOR 2005-12-14 nr 1584: Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.
Introduksjonsloven Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
Klagenemnd FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
Klinisk samarbeidsutvalg for ØHJ-pasienter - St. Olavs retningslinjer St. Olavs egne retningslinjer for arbeidsområdet til deres kliniske samarbeidsutvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede, mandat. Sammensetning, arbeidsoppgaver, møteform
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Konsekvensnalyse - felles sosial og barneverntjeneste Hemne og Snillfjord Felles sosial og barnebverntjeneste i Hemne og Snillfjord
Konsesjonsloven Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
Krav til beredskapsplanlegging FOR 2001-07-23 nr 881: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov
Kulturminneloven
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Lov om elektroniske tillitstjenester
Manual for fullført saksbehandling i Hemne kommune (pr. 30.11.10)
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Opplæringsloven Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Pasient og brukerrettighetsloven Lov om pasient og brukerrettigheter
Personopplysningsforskr. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001215-1265.html
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71. Lov om planlegging og byggesaksbehandling.
Prinsipper og reglementer for arbeidsdeling og utøvelse av myndighet i Hemne kommune K- sak 107/97
Privatskoleloven Lov om frittståande skolar (friskolelova).
Produktkontrolloven Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Psykisk helsevernloven Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for folkevalgtes innsynsrett Reglement som reguleres folkevalgtes rett til innsyn i dokumenter
Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond (rundskriv H-16/98) Rundskrivet angir de ytre rammene for bruken av næringsfondet.
Rutinehåndbok for saksbehandling i Hemne kommune Rutiner for saksbehandling
Rutinehåndbok post og journalføring Rutiner for håndtering og journalføring av post i Hemne kommune
Serveringsloven Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).
Skattebetalingsloven Betaling og innkreving av skatt
Skatteloven Skatt på formue og inntekt
Sluttrapport OU Sluttrapport OU - revidert pr. 01.09.04
Smittevernloven Lov om vern mot smittsomme sykdommer.
Spesialisthelsetjenesteloven
Straffeloven
Tannhelsetjensteloven Lov om tannhelsetjenesten.
Tinglysingsloven
Tobakkskadeloven Lov om vern mot tobakksskader.
Valgloven Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
Varsling ved fare for akutt forurensing FOR 1992-07-09 nr 1269: Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensnin
Voksenopplæringsloven Lov om voksenopplæring.
Voldgiftsloven Lov om voldgift.