A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Ambulerende skjenkebevilling Hemne kommune har 3 ambulerende skjenkebevillinger som kan tildeles serveringssteder som har skjenkebevilling, og som benyttes på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking av deltakere i sluttet selskap.  
Brannvesen Bistå befolkningen samt næringslivet  i Hemne ved branner og ulykker. 
Dispensasjon fra planer Behandling av søknader om dispensasjon fra gjeldende planer.
Etablererprøve servering

Styrer av et serveringssted må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i serveringslovens §2.  Dette kravet oppfylles ved bestått etablererprøve hvor 40 av 50 avgitte svar i en flervalgsprøve må være korrekt.

Introduksjonsprogram Gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.
Kommunale eiendomsavgifter Avgifter for tjenester som  kommunen gir til brukerne. 
Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkohollovens bestemmelser og rundskriv.

Legetjeneste

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Norsk med samfunnsfag Gi innvandrer innblikk i norsk språk og norske samfunnsforhold.
Råd og veiledning - næringsvirksomhet Øke etablerings- og innovasjonsfrekvensen
Salgs- og skjenkebevilling Bevilling for salg eller skjenking gis av Hemne kommunestyre etter særskilt søknad.
Serveringsbevilling Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av Hemne kommunestyre.
Skatteattest
Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Tilskudd næringsvirksomhet Oppstart og utvikling av bedrifter
Utvidelse av skjenketid / utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning Etter søknad til Hemne kommune kan skjenketiden utvides for en enkelt anledning. En enkelt anledning forstås i denne sammenheng å være f.eks. jubileumsarrangement, i forbindelse med martnasdager, dansegallaer o.l.