A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Dispensasjon fra planer

Skriv ut Info
Gyldig fra: 25.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Behandling av søknader om dispensasjon fra gjeldende planer.

Beskrivelse:

En dispensasjon innebærer at det godkjennes et avvik fra en arealplan uten at planen blir endret.  Dette kan være aktuelt når en tiltakshaver ønsker å gjennomføre et tiltak som er i strid med gjeldende plan i området. En søknad om dispensasjon skal grunngis. Dispensasjon kan bare gis når hensynene som ligger bak planen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å tillate tiltaket, skal videre være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Nasjonale og regionale rammer og mål skal legges til grunn for denne interesseavveiningen. Det kan stilles vilkår for å gi en dispensasjon.

Det er mest aktuelt å benytte dispensasjoner ved midlertidige eller tidsbegrensende tiltak. 

Ingen har krav på å få innvilget en dispensasjon.  Dette er en skjønnsmessig vurdering, og vedtak fattes av formannskapet i kommunen. Det kan gis dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Ved utvidelse av planformål eller endring av planformål i reguleringsplaner, kan det bli krevd mindre endring av plan eller ny reguleringsplan.

Målgruppe:

Grunneiere/tiltakshavere som har planer som er i strid med gjeldende plan i et område.

Kriterier/vilkår:

Kommunen har utarbeidet eget skjema for dispensasjonssøknader.

Priser:

Betalingsregulativet.

Informasjon:

Ta kontakt med Enhet for teknisk, landbruk, miljø dersom du har spørsmål.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktinformasjon:

Marit Paulsen

Malin Sæther

Daniel Lossius

Skjema:

Søknad om dispensasjon

Relaterte tjenester:

Byggesak
Byggesak
Deling av grunneiendom
Planendring
Reguleringsplan (detaljplan)

Lenker:

Fylkesmannen i Trøndelag
Miljøverndepartementet
Trøndelag fylkeskommune

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Kart - og planforskriften