A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Salgs- og skjenkebevilling

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.02.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bevilling for salg eller skjenking gis av Hemne kommunestyre etter særskilt søknad.

Beskrivelse:

Bevilling for salg og skjenking av alkohol gis av kommunestyret etter alkohollovens bestemmelser.  Før kommunestyret avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet.  Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene til søker er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge fram finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten.

Melding om gitte bevilgninger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

 

 

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen gyldig

Målgruppe:

Alle serveringssteder og dagligvarebutikker i kommunen. 

Kriterier/vilkår:

Det må være utpekt styrer med stedfortreder som godkjennes av kommunestyret. Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år, og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Alle som selger eller skjenker alkoholholdig drikk må betale et årlig omsetningsgebyr.  Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk og innkreves etterskuddsvis pr. kvartal.

Informasjon:

Kontakt rådmannskontoret for nærmere informasjon.

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt. Vinn AS. Nordenfjeldske Kontroll.

 

Kontaktinformasjon:

Arnt Joar Moen

Liv Mary B. Engvik

Skjema:

Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Relaterte tjenester:

Ambulerende skjenkebevilling
Serveringsbevilling
Utvidelse av skjenketid / utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning

Lenker:

Lovverk/planer:

Alkoholforskriften

Alkoholloven

Serveringsloven