A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Adopsjonsloven Lov om adopsjon
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Barnelova Lov om barn og foreldre (barnelova)
Barnevernloven Lov om barneverntjenester
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement rådmann Heim kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Etiske retningslinjer Hemne kommune

Ansatte og folkevalgte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer.

Etiske retn.linjer skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn. Bl.a. i forhold til å bruke myndighet

med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Ferieloven Lov om ferie.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag. Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntjenesten og sosialtjenesten, Snillfjord og Hemne kommuner, Sør-Trøndelag.
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet (internkontrollforskriften) FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (
Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
Forsyningsforskriften
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Internkontroll barnevernet FOR 2005-12-14 nr 1584: Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Konsekvensnalyse - felles sosial og barneverntjeneste Hemne og Snillfjord Felles sosial og barnebverntjeneste i Hemne og Snillfjord
Krav til organisasjon som formidler barn fra fremmede land til adopsjon Forskrift om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon.
Likestillings- og diskrimineringsloven Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Reglement - forbud mot røyking i Hemne kommune Reglementet omhandler hvor det er røykeforbud i kommunale bygg og anlegg
Reglement for innkjøp i Hemne kommune
Samarbeidsavtale Hemne-Snillfjord om barnevernstjenester m.fl.

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?