A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generell informasjon om barnevernBarnevernets hovedoppave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Det innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Se også www.barnevernet.no.

Barnevernet skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenesten til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen.

Lov om barneverntjenester.

Innenfor normal arbeidstid kan du ringe Barnevernstjenesten i Hemne og Snillfjord sin ekspedisjon direkte på telefon nummer 900 44 083.

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet mellom Trondheim kommune og Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord.

Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevernet utenfor den ordinære arbeidstiden, helligdager og høytider. Avtalen gjelder fra 1.september 2016.
Kontakt vaktberedskap - tlf. 02800 eller alarmtelefonen for Barn og Unge - 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Barnevernet har ansvar for at  at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. 

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk eller psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt ( Lov om barneverntjenester, § 4-3) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for det, skal barnevernet sette i verk tiltak for barnet og familien slik at barnet/ungdommen og familien får det bedre.

Barnevernets arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at foresatte skal kunne klare sitt oppdrageransvar,men det har også plikt til å gripe inn dersom situasjonen for barnet ikke blir god nok i hjemmet.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det hensynet til barnet som er  avgjørende.

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?