A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Svanem skole

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 15.03.2013

Nye Svanem skole ble tatt i bruk 28.oktober 2003.                                                                                                                                               
       Svanem skole

Elever fra tidligere Stamnesdalen skole er flyttet over til Svanem.
Elevtallet ved Svanem skole er ca. 50.

Skolen har 8 lærere og 3 assistenter.

 Svanem skole holder til i nye, moderne lokaler. Skolen ligger landlig til med en flott natur i nær tilknytning til skolen.

Rektor:  Wenche Johansen

Visjon for skolen:

Et godt sted å være, et godt sted å lære. Trivsel for store og små.

Hovedmålsetting: Alle elevene i grunnskolen i Hemne skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringa skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevenes egenart. den må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske - og læringssyn.

Virksomhetsplan

Svanem skoles virksomhetsplan er et viktig dokument for å sikre at alle arbeider mot samme mål.

Her finnes alle målsettinger og aktiviteter som skolen skal arbeide i retning av.

Denne planen skal sammen med Pedagogisk utviklingsplan, IKT-plan og Kompetansehevingsplan og Kunnskapsløftet danne grunnlaget for arbeidet ved skolen.

De siste tre skoleårene har skolen - sammen med de andre skolene i kommunen - vært deltakere i utviklingsprosjektet LP-modellen. Forkortelsen står for "Læringsmiljø og pedagogisk analyse".

Modellens hovedfokus er rettet mot den enkelte lærers og assitents praksis og utfordringer som finnes der.  Målet er å endre det som opprettholder et for dårlig læringsmiljø, med

henblikk på å skape gode forhold for både sosial og skolefaglig læring hos alle elever.

De ansatte har arbeidet i grupper med å analysere egen praksis og sammen med kolleger kommet fram til forslag til tiltak som så har vært utprøvd i klassene, for deretter å bli evaluert.

Dette skoleåret har vurdering vært utviklingsmål/satsingsområde, og det arbeidet vil videreføres i 2011/2012.

Virksomhetsplanen ligger lagret på skolens fellesrom på Fronter, men du kan også lese den her.

Aktiviteter ved skolen

I løpet av året legges det opp til en del aktiviteter. Disse er innarbeidet i Virksomhetsplanen for skolen. Nedenfor er det listet opp aktiviteter for skoleåret 2011/2012.

 • Fellessamling  1.skoledag
 • Skolefrokost (Arr. Bondekvinnelaget)
 • Felles morgensamlinger hver mandag i adventstida (Barnehagen deltar)
 • Juleverksted
 • Adventsgudstjeneste
 • Påskelunch
 • Faglig tur til Trondheim
 • Overnattingstur (De eldste)
 • Aktivitetsdag/idrettsdag sammen med Vinjeøra skole
 • Miljøtime for hele skolen en gang pr. måned
 • Elevkvelder
 • Kantine
 • Gratis leksehjelp for elever i 1.-4.klasse
 • Fronter er vår læringsplattform
 • Entreprenørskap for 5.-7.klasse
 • Skoleavslutning
 • Skolerute

 

Uteskole

Uteskole har vært et satsingsområde for skolen i noen år. Vi har en flott og variert natur i nærområdet.
Her finnes både sjø, ferskvatn, skog, fjell og kulturlandskap som gir gode betingelser for en aktiv Uteskole. Vi har både lavvo, gapahuk og egen robåt.

Fadderordning

5.klasse har ansvar for å ta litt ekstra vare på 1.klassingene når de begynner på skolen. De får hilse på fadderbarnet allerede på førskoledagene.

På forhånd har de som skal være fadder gjennomgått et fadderkurs og de har skrevet under på en avtale der oppgavene er listet opp.

 

Skolefritidsordningen - SFO
Svanem skole har egen skolefritidsordning (SFO).

Ordningen har ca 15 brukere og 3 ansatte i deltidsstillinger.

 
Pris
Oppholdsbetaling kommunale skolefritidsordninger

Egenbetaling kommunal skoleskyss

Kantinepriser