A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Sodin skole

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 13.01.2012

Generelt om skolen
Sodin skole er en barne- og ungdomsskole på Kyrksæterøra med 500 elever fra 1 - 10 klasse (2010/2011).
Skolen har to klasser på de fleste årstrinn i barneskolen og tre klasser på hvert trinn i ungdomsskolen. 
Ved skolen arbeider totalt 65 lærere og 14 assistenter i hel- og delstillinger.

Enhetsleder/Rektor;  Siv Tove B. Sødal


Skolen ble tatt i bruk i 1955 som folkeskole/framhaldsskole. En egen ungdomsskole- og administrasjonsfløy ble tatt i bruk på 1960-tallet.
Hemne Samfunnshus med svømmehall og gymnastikksal ble ferdig i 1971.

 

Siden 1992 har kroppsøvingsundervisninga vært lagt til Hemnehallen, som ligger øst for skolen.  
I 1997/1998
ble det bygd ei undervisningsfløy for elevene på mellomtrinnet.

Ungdomsskolen ble renovert og utbygd i 2006/2007.

Da tok vi i bruk en flott kantine, der både elever og ansatte spiser sunn lunsj for en billig penge.

1. og 2. årstrinn holder til i en undervisningsrigg av ny dato - plassert nord for Hemnehallen - i påvente av nye undervisningslokaler for de yngste elevene.

Barneskolen fra 1955 ble renovert i 2010.

Målsettinga for Sodin skole er formulert slik:

  • Sodin skole har som mål å forberede barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer alene og i samarbeid med andre.
  • Vi ønsker at elevene skal utvikle et positivt sjølbilde og evnen til innlevelse i andre menneskers situasjon.
  • Vi ønsker at elevene skal lære seg å verdsette den lokale og nasjonale kulturarven - og samtidig bli forberedt på å møte en sterkere internasjonalisering.

 

Administrasjonsmodell:

Skolen er organisert i tre avdelinger med avdelingsledere som har fullt faglig ansvar og personalansvar. Kommunens PP-tjeneste er administrativt underlagt rektor ved Sodin skole, med egen avdelingsleder/PP-leder.

Skolefritidsordningen:
Sodin skole har egen skolefritidsordning (SFO) - integrert i skolen og ledet av avdelingsleder for 1.-4. årstrinn.
SFO holder til i lokaler i undervisningsriggen nord for Hemnehallen. og åpningstiden er fra 06.30 til 16.30.
Ordningen har ca. 70 brukere og 5 ansatte i hel og delstillinger.

 

Virksomhetsplan:

For å nå målsettinga vedtar skolen hvert år sin egen virksomhetsplan, som er en sammenfatning av lokale satsingsområder dette skoleåret.

Virksomhetsplanen for Sodin skole er forpliktende. Alle elever skal være med på de aktiviteter planen legger opp til på de ulike årstrinn. 
Annethvert år arrangeres det vi kaller "Storsamling" i Hemnehallen. Da bidrar alle klassene med underholdning, og hele bygda inviteres som medspillere og publikum. De siste årene har vi samlet en plass mellom 1200 og 1500 mennesker i hallen disse kveldene. 
 
Vi håper at vi ved å gjennomføre virksomhetsplanen vil bidra til å skape trivsel, trygghet og aktiv samhandling mellom skolens ansatte, elever, foreldre og andre i lokalmiljøet - og på den måten videreutvikle Sodin skole som lærings- og oppvekstmiljø. Videre ønsker vi at planen skal bidra til å profilere og fremheve skolens aktive rolle i lokalsamfunnet.

Sodin skole har også en egen Tiltaksplan mot mobbing. Planen ble utarbeidet etter at samtlige lærere i kommunen var på kurs om mobbing hos professor Dan Olweus, og bygger på mange av hans tilrådinger.
Alle klasser utarbeider bl.a. sine egne samværsregler, og det gjennomføres årlige  trivselsundersøkelser på alle trinn.
 

 

De siste tre skoleårene har skolen - sammen med de andre skolene i kommunen - vært deltakere i utviklingsprosjektet LP-modellen. Forkortelsen står for "Læringsmiljø og pedagogisk analyse". Modellens hovedfokus er rettet mot den enkelte lærers og assistents praksis og utfordringer som finnes der. Målet er å endre det som opprettholder et for dårlig læringsmiljø, med henblikk på å skape gode forhold for både sosial og skolefaglig læring hos alle elever. 

De ansatte har arbeidet i grupper med å analysere egen praksis og sammen med kolleger kommet fram til forslag til tiltak som så har vært utprøvd i klassene, for deretter å bli evaluert. 


Dette skoleåret har vurdering vært utviklingsmål/satsingsområde, og det arbeidet vil videreføres i 2011/2012.

Virksomhetsplanen ligger lagret på skolens fellesrom på Fronter.

 

Pris:

Oppholdsbetaling kommunale skolefritidsordninger

Utleiesatser kantine Sodin skole

Kantinepriser

Egenbetaling kommunal skoleskyss