A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunedelplan for naturmangfoldHvor finnes naturverdier det er verdt å ta vare på i Hemne?

All natur i Norge ligger i en kommune og de fleste avgjørelser som har virkninger for naturen blir tatt på lokalt plan. For å ivareta naturen er det svært viktig å ha tilstrekkelig informasjon om naturverdiene rundt oss og lokale planverktøy som setter oss i stand til å forvalte naturen vår på en bærekraftig og god måte. Hemne kommune har derfor startet arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold.  Planarbeidet er et pilotprosjekt som finansieres av Miljødirektoratet.

 Landskap Setervatnet i Staursetdalen

Setervatnet i Staursetdalen. Foto Knut Totland

 

Hovedmålsetting

Kommunedelplanen skal gi en samlet oversikt og helhetlig framstilling av naturmangfoldet av nasjonal, regional og lokal verdi i Hemne. Kommunedelplanen skal gjøre naturinformasjon mer tilgjengelig for allmennheten og forvaltningen selv, samt forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet for publikum.

 

Milepæler

  • September 2016. Planoppstart. Formannskapet i Hemne fattet i møte den 20.09.2016 vedtak om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for naturmangfold. Samtidig ble det vedtatt at planprogrammet for arbeidet skal sendes på høring. Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen er tenkt gjennomført og hvem som blir involvert i arbeidet. Link til høringen finner du her. Frist for høringsuttalelser er 07.11.2016

For å få med eventuelle innspill etter folkemøtet er fristen for høringsuttalelser til planprogrammet utvidet til 1. desember 2016!

 

  • November 2016. Offentlig folkemøte.

Folkemøtet blir avholdt ved Hemnes kulturhus "Kulør'n" den 16. november klokken 19:00. Invitasjon og program finner du her

Oppsummering etter folkemøtet finner du her

 

  • Februar 2017 - Sluttbehandling av planprogram og start på utredningsarbeid 

 Planprogram som har vært på høring sluttbehandles i Formannskapet. Det ferdige planprogrammet finner du her. Hemne kommune mottok 10 høringsinnspill til planprosessen , noe som ansees som svært bra! Saksframlegg finner du her. Saksframlegget gir blant annet et sammendrag av høringsinnspillene, samt arbeidsgruppas vurdering av disse. 

 

Gjennom høringsprosessen fikk Hemne kommune mange innspill vedrørende hvilke tema som bør inngå i planen. Formannskapet i Hemne har gjennom vedtak av planprogrammet sagt at følgende tema skal utredes videre i prosessen:

 Utredningstema

  • April2017. Eksisterende data som skal inngå i planen er kvalitetssikret. Kunnskapshull synliggjort. Data innarbeides i plankart.

På grunn av utfordringer med anskaffelsesprosesser og generelt stor saksmengde er det utfordrende å få kvalitetssikra all data som skal inn i kommunedelplanen. Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold må jobbes kontinuerlig med i et lengre perspektiv, 

 

  • Oktober 2017. Plandokumentene behandles i Formannskapet i Hemne. Sendes på høring/offentlig ettersyn med 6 ukers frist.

Når høringen starter vil høringsutkast til planen finnes her

Temakart naturmangfold finner du her

 

  • Desember 2017. Sluttbehandling av kommunedelplan for naturmangfold i driftsutvalg, formannskap og kommunestyre.