A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for omsorgsboligerLeiligheten:

 • Leiligheten leies ut med en ordinær kommunal husleieavtale. Leiligheten er å betrakte som en helt ordinær kommunal bolig
 • Leieren betaler vanlig husleie, men kan få utbetalt bostøtte 3 ganger pr. år for å kompensere deler av husleien. Dette er behovsprøvd.
 • Det følger ikke med noe utstyr til leiligheten . Alle møbler og hvitevarer må medbringes .Leietaker må ha egen innboforsikring. I Trygdebolig I er det hvitevarer i leiligheten.
 • Alle beboere i Trygdepensjonatet og Trygdebolig I er tilknyttet trygghetsalarm. Denne alarmen går direkte til betjening i boligene. Når det gjelder de øvrige trygdeboligene, blir alarm tildelt etter behov.

Tjenester:

 • Et viktig prinsipp er at beboerne selv utfører de oppgaver de er i stand til . 
 • Hjelp tildeles etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. Kartlegging av behov skjer ved hjelp av funksjonsjournal.
 • Hjelp etter kommunehelsetjenesteloven, tildeles i form av hjemmesykepleie.
 • Det er hjemmesykepleien som har det sykepleiefaglige ansvar i boligen. Det er ansatte  i Trygdepensjonatet eller Trygdebolig I som oftest er bidragsytere når det gjelder praktisk hjelp.
 • Når det gjelder praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester får beboeren vedtak om hjelp til renhold og klesvask , hjelpen tildeles som regel etter kommunal norm  d.v.s en gang hver 14.dag. Finnes det ikke vaskemaskin, må klesvasken besørges av de pårørende selv. Her er unntaket Trygdebolig I der private klær blir vasket av ansatte i boligen og sengetøy, håndklær o.l blir leid av Fylkets Fellesvaskeri til kostpris. 
 • Rundvask må besørges av leietakeren selv.
 • Den enkelte kan enten lage seg mat selv, få mat på leilighet eller spise i fellesskap på fellesrommet. Det kan også være slik at dette varierer mellom de ulike måltider. Når det gjelder å få bringt mat til egen leilighet, er dette en tjeneste som tildeles etter nøye vurdering.
 • Har beboerne gjester , bør måltidet inntas i egen leilighet.

Pårørende:

 • Det er ønskelig at pårørende som har anledning  tar del i beboernes hverdag, som for eksempel med innkjøp, økonomiske forhold og annen praktisk tilrettelegging.
 • Er det besøk i leiligheten , er det en forutsetning at besøkende rydder og vasker etter seg. De ansatte i boligene har ikke kapasitet til å rydde  etter gjester. For de som ikke har pårørende, har personalet i Trygdepensjonatet handledag hver onsdag og i Trygdebolig I kan en bestille varer mandag eller torsdag.
 • Vi ønsker ikke å ta over oppgaver som naturlig ligger til pårørende. Dette gjelder  for eksempel legetimer og annen oppfølging. Det er viktig at legetime blir bestilt av pårørende når de har anledning til å følge sine, eller at tidspunkt er avklart med betjeningen i boligene. Det er også anledning til å få med følge fra trygdekontoret når en skal til undersøkelse på OSS eller St. Olavs Hospital.
 • Når det gjelder økonomi, ser vi dette som beboer selv eller pårørende sitt ansvar. Er dette umulig blir primærkontakt / hjelpeverge behjelpelig. Hjelpeverge blir ansvarlig hvis beboer ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Medisinsk utstyr:

 • Forbruksvarer til personlig bruk ; som kremer , bleier, urinprøveglass og lignende, skal beboerne betale selv.
 • Sårstellutstyr brukt av hjemmesykepleien dekkes av kommunen.

Medisiner:

 • Medisiner skal i utgangspunktet administreres av beboeren selv. Er det behov for hjelp til dette, kan hjemmesykepleien ta over administreringen . Medisinene blir da fullt ut underlagt kommunens kvalitetssikringssystem.

Vaktmester:

 • Kommunen har 20 % stilling som vaktmester for å dekke hele kommunen. Dette har som følge at han må prioritere nøye hvilke  oppgaver han kan utføre . Ting som reparasjon av eget inventar , slik som TV, vaskemaskin o.l  er et privat ansvar, og må ordnes med for eksempel firmaet varen er kjøpt hos . Timesatsen for hjemmehjelpsvaktmester er for tiden kr. 60.- pr. time.

Generelt:

 • Hoveddøren ved Trygdepensjonatet og Trygdebolig I blir stengt klokken 22.00 på kvelden . Etter den tid må en ved trygdepensjonatet bruke ringeklokke for å nå den enkelte beboer. Det er beboers ansvar at ringeklokka blir navnet. Beboer kan åpne ytterdøra ved hjelp av døråpner i leiligheten.
 • Den enkelte beboer har selv ansvar for vanlig låsing når de forlater leiligheten sin.

Ved Trygdebolig I er det ansatte som har ansvar for all låsing. Oppdages det ”uvedkommende” i korridorene i Trygdepensjonatet eller Trygdebolig I, må den enkelte beboer varsle betjening slik at vi kan ta våre forholdsregler. Bruk gjerne trygghetsalarmen om dette er greiest.

Til slutt vil en minne om at en slik tett boform kan føre til at det foregår ”overtramp” når det gjelder privatlivets fred.
Dette er noe ansatte og beboere må tenke på .Selv om en er ”samboer” i trygdebolig , har en krav på å kunne verne om sitt eget private territorium.