A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Fysioterapitjeneste Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år Å bidra til god helse for målgruppen.
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år Forebygge sykdommer, skader og ulykker og  oppdage feilutvikling så tidlig som mulig.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hjelpemiddelformidling

Bidra til at befolkningen har hjelpemidler som gjør dem best mulig i stand til å leve et selvstendig liv

Hjemmesykepleie

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Influensavaksinering Beskytte utsatte grupper av befolkningen mot influensa.
Legetjeneste

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

Legevakt Dekke behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid i situasjoner som kan vente og som ikke er alvorlige og livstruende.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Personlig assistent

At brukeren har frihet til å leve sitt eget liv

Psykisk helsearbeid

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Reisevaksinering Forebygge smittsomme sykdommer.
Rusbehandling Gi informasjon om de muligheter for bistand som finnes for å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Smittevern Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
Støttekontakt

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Svangerskapsomsorg Forberede de vordende foreldre på deres nye rolle. Forebygge og oppdage evt. helsetruende forhold hos mor og foster, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for mor og barn.
Sykehjemsplass

Å bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass.

Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Vannforsyning Gi abonnentene godt og sikkert drikkevann.

Nyhetsbilde

Til deg som har Andrea C. Løvaas som fastlege

Fastlege Andrea C. Løvaas går ut i foreldrepermisjon 16.5.2019 og blir borte i ca ett år framover

Sammen om Legevakt.

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen.
Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1.januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Fra 1.september har legevakten samme nummer i hele landet;
Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra.
Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil - og er gratis!