A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Barnehageloven Lov om barnehager (barnehageloven).
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement Hemne kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Ferieloven Lov om ferie.
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folkebibliotekloven Lov om folkebibliotek.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Fullmakt til kommuneoverlege Anders Norrman Referanse ESA 16/635
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Opplæringsloven Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Personal og lønnsreglement Personal og lønnsreglement
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Privatskoleloven Lov om frittståande skolar (friskolelova).
Vedtekter SFO i Hemne Vedtekter for SFO i Hemne gjeldende fra og med 01.august 2013.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og barnehagebarn.
Voksenopplæringsloven Lov om voksenopplæring.

Nyhetsbilde

Balldag

Vinje bygdekvinnelag på besøk til "mat og helse"-gruppa

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.