A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Bibliotek Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)
Grunnskole Alle elever i Hemne skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Den må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hemne fritidsklubb Å være et attraktivt og spennende fritidstilbud til ungdommer i Hemne kommune.
Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
MOT i Hemne

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

SFO

Formålet med skolefritidsordningen er å gi barn på 1. – 4. årstrinn, samt barn med funksjonshemminger på 1. – 7. årstrinn (barnetrinnet) et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.

Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Ungdomsråd Hemne ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Hemne kommune
Voksenopplæring Å gi grunnleggende kunnskaper i grunnskolens basisfag og legge til rette for å avlegge grunnskoleeksamen og vitnemål.

Nyhetsbilde

Barnehageruta og skoleruta 2017/2018

Hemne kommune publiserer med dette barnehage- og skoleruta for 2017 - 2018.

Oversiktene finnes i tillegg på kommunens hjemmeside under "Barnehager" og "Skole Utdanning". 

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.