A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Bibliotek Folkebibliotekene skal ha som formål å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. (Utdrag fra Lov om folkebibliotek §1)
Grunnskole Alle elever i Hemne skal sikres et godt læringsutbytte. Opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap med respekt for mangfoldet og elevens egenart. Den må ta utgangspunkt i den enkelte elevs forutsetninger og være forankret i et positivt menneske- og læringssyn.
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.

Trygge barn og unges helse, trivsel og sikkerhet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

Hemne fritidsklubb Å være et attraktivt og spennende fritidstilbud til ungdommer i Hemne kommune.
Hemne Samfunnshus - svømmehallen Gi informasjon om samfunnshuset og svømmehallen og utleie av den.
Hemnehallen Gi informasjon om hallen og utleie av den.
Miljørettet helsevern Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.
MOT i Hemne

Gjennom MOT ønsker vi å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i Hemne kommune. 

SFO

Formålet med skolefritidsordningen er å gi barn på 1. – 4. årstrinn, samt barn med funksjonshemminger på 1. – 7. årstrinn (barnetrinnet) et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid.

Tolk Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.
Ungdomsråd Hemne ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Hemne kommune
Voksenopplæring Å gi grunnleggende kunnskaper i grunnskolens basisfag og legge til rette for å avlegge grunnskoleeksamen og vitnemål.

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.