A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LovverkLovverk Beskrivelse
Anskaffelsesforskriften
Anskaffelsesloven Lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gyldig fra 01.01.06
Arkivlova Lov om arkiv.
Barnehageloven Lov om barnehager (barnehageloven).
Betalingsregulativ
Delegeringsreglement Hemne kommune Omfatter delegering pol. utv., delegering til rådmann
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Ferieloven Lov om ferie.
Flagging på kommunale bygninger Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.
Folkebibliotekloven Lov om folkebibliotek.
Folkehelseloven Lov om folkehelsearbeid
Folketrygdloven Lov om folketrygd (folketrygdloven).
Forskrift om politivedtekt, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Fullmakt til kommuneoverlege Anders Norrman Referanse ESA 16/635
Kommuneloven LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Offentlighetsloven Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven).
Opplæringsloven Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Personal og lønnsreglement Personal og lønnsreglement
Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Privatskoleloven Lov om frittståande skolar (friskolelova).
Vedtekter SFO i Hemne Vedtekter for SFO i Hemne gjeldende fra og med 01.august 2013.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og barnehagebarn.
Voksenopplæringsloven Lov om voksenopplæring.

Nyhetsbilde

Ledige lærerstillinger

Vi har flere ledige lærerstillinger fra 01.08.17. Det er både faste stillinger og årsvikariat som er ledig. De fleste stillingene er plassert ved Sodin skole og SFO. En stilling er plassert ved Svanem skole og SFO.  

Skoleruta 2016/2017

Skoleruta for høst 2016/vår 2017 er nå klar.

Første skoledag etter sommerferien er onsdag 17.august. Høstferien er berammet til 10. - 14.oktober 2016.

Fullstendig oversikt finner du nedenfor

Skolerute 2015 - 2016

Skoleruta for skoleåret 2015 - 2016 er nå klar.