A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Miljørettet helsevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Krav til oss:

Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse i kommunen. Oversikten skal i tilstrekkelig grad omfatte:

  • Vurdering av aktuelle faktorer i miljøet, som for eksempel forurensing, støy, sosiale miljøfaktorer, ulykkesrisiko mv., og årsakene til deres opptreden.
  • Vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter på befolkningen
  • Forslag til mulige helsefremmende, forebyggende eller avbøtende tiltak

Kommunen ved kommuneoverlegen fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i lov og forskrift oppfylles og kan treffe vedtak i enkeltsaker. Det kan gis pålegg og kreves retting av forhold som hjemles i lov og forskrift. Utvalg for livsløp kan gi tvangsmulkt og kommunestyret kan stanse virksomhet hvis situasjonen krever det.

Krav til søker:

Private og offentlige virksomheter har plikt til å gi opplysning til - og gi tilgang til lokaler og virksomheter for kommunens representanter. Om nødvendig kan kommunen søke bistand hos politiet. Private og offentlige virksomheter som har meldeplikt er selv ansvarlig for å overholde denne.

Hvis vi svikter:

Saken kan klages inn for Fylkesmannen
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger-Lise Waade

Skjema:

Relaterte tjenester:

Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Kloakk/avløp
Legetjeneste
Renovasjon
Smittevern
Vannforsyning

Lenker:

Helsedirektoratetes side om miljørettet helsevern
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Veileder forebygging legionellasmitte - kontroll av VVS-anlegg
Veileder i miljørettet helsevern

Lovverk/planer:

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Drikkevannsforskriften

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Hygienhekrav for frisør, hudpleie og tatovering

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forvaltningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Miljørettet helsevern - forskrift

Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Offentlighetsloven

Tobakkskadeloven

Helsetilsynsloven

Strålevernforskriften

Strålevernloven

Voldgiftsloven

Smittevernloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Folkehelseloven