A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Miljørettet helsevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Veiledning:

Kommunalsjef helse/omsorg/familie, kommuneoverlegen eller enhetsleder helsestasjon kan gi veiledning i konkrete saker.

Vedlegg:

Virksomheter som det stilles krav til må kunne dokumentere at de oppfyller bestemmelsene i lov og forskrift gjennom internkontrollsystemer. Meldinger skal gis skriftlig og inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere saken.

Søknadsfrist:

Meldinger og opplysninger skal gis uten unødig opphold

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Kommunen kan fatte vedtak i enkeltsaker rettet mot eiendommer og virksomheter som omfattes av bestemmelsene om miljørettet helsevern. Det kan gis pålegg om retting, konsekvensutredning, tvangsmulkt og stansing. Personer / virksomheter som mener seg utsatt for helseskadelig påvirkning som kommer inn under bestemmelsene om miljøretttet helsevern, kan be kommunen om at det blir gitt pålegg om konsekvensutredning, retting eller stansing.

Saksbehandlingstid:

Forvaltningslovens bestemmelser gjelder. I alvorlige tilfeller kan det settes i verk tiltak med øyeblikkelig virkning.

Klagemulighet:

Vedtak kan klages inn for Fylkesmannen. Den som har bedt kommunen om at det blir gitt pålegg i en sak, kan klage saken inn for Fylkesmannen selv om pålegg ikke blir gitt.
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger-Lise Waade

Skjema:

Relaterte tjenester:

Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Kloakk/avløp
Legetjeneste
Renovasjon
Smittevern
Vannforsyning

Lenker:

Helsedirektoratetes side om miljørettet helsevern
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Veileder forebygging legionellasmitte - kontroll av VVS-anlegg
Veileder i miljørettet helsevern

Lovverk/planer:

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Drikkevannsforskriften

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Hygienhekrav for frisør, hudpleie og tatovering

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forvaltningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Miljørettet helsevern - forskrift

Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Offentlighetsloven

Tobakkskadeloven

Helsetilsynsloven

Strålevernforskriften

Strålevernloven

Voldgiftsloven

Smittevernloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Folkehelseloven