A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Barnehage

Tjenesteikon

Formål:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktigalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Barnehagene skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende og relevant kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Dette oppnår vi når barns perspektiv, forutsetninger og spesifikke behov blir ivaretatt og ved å bidra til at barn utvikler en positiv selvoppfatning gjennom å mestre ferdigheter i et kvalitativt godt læringsmiljø. Skaperkraft skal utvikles gjennom tid, rom og utstyr til lek, undring og oppdagelser. Samtidig er det viktig at det finnes verktøy som registrerer hva barn kan.

Hva som vektlegges i barnehagehverdagen finnes bl.a. i lokal pedagogisk plan for barnehagene i Hemne.

Søknad om opptak skjer på eget skjema som kan fås ved den enkelte barnehage og ved rådmannskontoret. Søknad sendes til den første prioriterte barnehagen, eller til rådmannskontoret.

Barnehagene gjennomfører hvert andre år en brukerundersøkelse.

Målgruppe:

Barn i alderen 0-6 år.

Kriterier/vilkår:

Opphold i barnehage tildeles etter søknad på fastlagt søknadsskjema.

Priser:

Betalingsregulativ 2019

Informasjon:

 

Bakkely barnehage Haugatun barnehage
Grøtnes barnehage Labbetuss barnehage
Svanem barnehage Regnbuen barnehage
Vinje barnehage

 

Søknadsskjema 2014/2015

Søknadsskjema 2015/2016

Samarbeids-
partnere:

PP-tjenesten
Grunnskolen
Helsestasjonen
Barnevern
Utdanningsinstitusjoner

Veiledning:

Informasjon om barnehagetilbudet kan en få ved å henvende seg til rådmannskonntoret eller til den enkelte barnehage.

Søknadsfrist:

Det kan søkes hele året.

Hovedopptak er hvert år fra 1. august med en søknadsfrist 1. mars.

Sendes til:

Hemne kommune Rådmannskontoret 7200 Kyrksæterøra eller til den enkelte barnehage.

Behandling:

Vedtak om opptak i barnehage fattes av enhetsleder/ styrer i barnehagen.

Saksbehandlingstid:

Ved hovedopptak ca. 1 måned. Ellers i året ca. 14 dager.

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag på opptak kan påklages til Hemne kommune. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen må være begrunnet og det må angis konkret hva det klages over. Klagen behandles i kommunens klagenemnd.

Krav til oss:

Søknaden skal behandles og det skal fattes enkeltvedtak innen 4 uker. Vi skal planlegge og utforme tilbudet i samarbeid med søker og mottaker.

Krav til søker:

Skriftlig søknad med nødvendig vedlegg.

Hvis vi svikter:

Kontakt med saksbehandler for mulig endringer.